ΛΕΑΔ

Καταστατικό

Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ

Κεφάλαιο Πρώτο

Επωνυμία -Έδρα – Σκοπός – Μέλη.

 Άρθρο 1°  

Επωνυμία

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧYΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Σ), ως καθολικός διάδοχος φορέας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ που καταργείται την 1 Ιουλίου 1999 σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31 του ν. 2676/1999.

Άρθρο 2°

Έδρα

Έδρα του σωματείου ορίζεται η πόλη της Σπάρτης.

Άρθρο 3°

Μέλη

Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν μόνο τα εν ενεργεία μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης προς τη Διοίκηση του Σωματείου.

Άρθρο 4°

Σκοπός του σωματείου

1.Σκοπός του σωματείου είναι η δημιουργία προς εξυπηρέτηση των μελών του α)κλάδου πρόνοιας και β) κλάδου κοινωνικών παροχών.

2.Ο κλάδος πρόνοιας προβλέπει την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης α)στα μέλη που συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή ολικής και μόνιμης ανικανότητας και β)στην οικογένεια του θανόντος μέλους.

3. Ο κλάδος των κοινωνικών παροχών προβλέπει:

α) Την καταβολή χρηματικού ποσού υπό μορφή ατόκου Δανείου σε μέλη που έχουν άμεση ανάγκη από αυτήν λόγω εκτάκτων περιστατικών.

β) Την καταβολή χρηματικού ποσού για δαπάνες τοκετού 600 ΕΥΡΩ και κηδείας 2.000 Ευρώ.

γ)Την οργάνωση εορτών για τα παιδιά των μελών του Σωματείου.

δ) Την διοργάνωση, ενίσχυση, εκδηλώσεων που αφορούν Δικηγόρους και η συμμετοχή σ’ αυτές.

4.Η αναφορά των πιο πάνω σκοπών των κοινωνικών παροχών προσδιορίζει τον περιορισμένο αριθμό τους και αξιολογεί τη σειρά της κάλυψής τους. Κανένας επί μέρους σκοπός δεν ικανοποιείται αν δεν ικανοποιείται ο προηγούμενος, σύμφωνα με την κρίση της διοίκησης του σωματείου που διατυπώνει ως ιδιαίτερο κεφάλαιο στον ετήσιο προϋπολογισμό του Σωματείου.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του ημίσεως πλέον ενός του συνόλου των μελών, δύναται να διανεμηθεί στα ενεργά και μόνο μέλη του Σωματείου, ποσό από το αποθεματικό κεφάλαιο, είτε ως βοήθημα, είτε ως έκτακτη ενίσχυση είτε έναντι του εφάπαξ ποσού που καταβάλλεται κατά τη συνταξιοδότηση του μέλους.

Το είδος, το ποσό και οι προϋποθέσεις για τη διανομή, αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με την ίδια πλειοψηφία.

Άρθρο 5°

Κτήση της ιδιότητας του μέλους

1. Μέλη του σωματείου είναι αυτοί που υπογράφουν το παρόν καταστατικό. Και ακόμα, καθίστανται μέλη του σωματείου:

α)Αυτοδικαίως όσοι ήσαν μέλη του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Σπάρτης που διαλύεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31 του ν. 2676/1999 και

β)Οι δικηγόροι που καθίστανται εφεξής μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης είτε από μετάθεσή τους από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας, είτε από διορισμό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. Για την εγγραφή τους απαιτείται υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης προς τη διοίκηση του σωματείου.

        2. Για την εγγραφή του μέλους πάντως αποφασίζει η διοίκηση του σωματείου.

       3. Ημέρα κτήσεως της ιδιότητας του μέλους θεωρείται η ημέρα καταχώρησης της αιτήσεως προς εγγραφή του ενδιαφερομένου στο πρωτόκολλο του σωματείου.

Άρθρο 6°

 Η αποχώρηση των μελών

Κάθε μέλος του σωματείου δικαιούται οποτεδήποτε να αποχωρίσει από αυτό με έγγραφη αίτηση προς τη διοίκησή του. Η αποχώρηση του μέλους πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

Άρθρο 7°

Αποβολή μελών

Η αποβολή μέλους επέρχεται:

1.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Σωματείου που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Σπουδαίο λόγο διαγραφής αποτελεί και η μη συμμόρφωση του μέλους στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού. Αυτός που διαγράφεται έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Σπάρτης, μέσα σε δύο μήνες αφότου του γνωστοποιηθεί η απόφαση για τη διαγραφή του και να διεκδικήσει την επανεγγραφή του, εφόσον δεν υπήρχε σπουδαίος λόγος για τη διαγραφή του.

        2.Σε  κάθε περίπτωση που παύει να είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου λόγω μεταθέσεως του.

        3.Σε κάθε περίπτωση που παύει το μέλος να είναι δικηγόρος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων (π.χ. πειθαρχική ποινή οριστικής παύσεως) και

        4.Όταν  ο δικηγόρος συνταξιοδοτείται είτε λόγω γήρατος είτε λόγω ολικής και μόνιμης ανικανότητας για την άσκηση της δικηγορίας.

5. Σε περίπτωση μη εκπληρώσεως των οικονομικών και των άλλων υποχρεώσεων του μέλους προς το Σωματείο, με απόφαση του Δ.Σ. αναστέλλεται η ιδιότητά του ως μέλους και το δικαίωμά του επί των πάσης φύσεως παροχών.

Ο χρόνος αναστολής δεν θεωρείται και χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο, εκτός και αν με το νόμιμο τόκο υπερημερίας καταβληθούν όλες οι οφειλόμενες εισφορές συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αντιστοιχούν στον χρόνο αναστολής της ιδιότητας του ως μέλος του Σωματείου.

Στην πιο πάνω περίπτωση εκτός από το δικαίωμα του Δ.Σ. να θέσει το μέλος σε κατάσταση αναστολής της ιδιότητάς του υπάρχει και το δικαίωμα της διαγραφής του ως ορίζει το Καταστατικό.

Άρθρο 8°

Δικαιώματα αυτών που αποχωρούν ή διαγράφονται

α)Με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου και του άρθρου 16 παρ. 2 του παρόντος, όσοι έπαψαν να είναι μέλη του σωματείου είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησής τους (άρθρο 6) είτε λόγω αποβολής τους (άρθρο 7), δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του. Ακόμα, οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν μέλη του.

β)Κάθε μέλος που χάνει την ιδιότητά του αυτή λόγω μεταθέσεώς του σε άλλο Δικηγορικό Σύλλογο δικαιούται να εισπράξει από το Λογαριασμό, προς πλήρη εξόφληση των εισφορών του, χρηματικό ποσό που ισούται με το γινόμενο των ετών που είναι μέλος στο ΛΕΑΔ Σπάρτης και στο καταργηθέν Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Σπάρτης επί το 1/35 της εφάπαξ αποζημίωσης όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος, το οποίο ίσχυε κατά τον χρόνο της μετάθεσής του. Χρονικό διάστημα δικηγορικής υπηρεσίας έξι (6) τουλάχιστον μηνών θεωρείται έτος, ενώ μικρότερο μηδενίζεται. Το ποσό αυτό καταβάλλεται μετά την συνταξιοδότηση του μέλους από το Ταμείο Νομικών με την ιδιότητα του Δικηγόρου.

γ)Το παρόν δεν έχει αναδρομική ισχύ για τους Δικηγόρους – Μέλη, οι οποίοι πριν από την ισχύ της τροποποίησης αυτής του Καταστατικού έχασαν την ιδιότητά τους λόγω επαγγελματικής μεταβολής και οι οποίοι θα λαμβάνουν μετά την συνταξιοδότησή τους από τον νέο ασφαλιστικό φορέα τους το χρηματικό που ισούται με το γινόμενο των ετών εγγραφής τους ως μέλη στο ΛΕΑΔ Σπάρτης ή στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Σπάρτης επί το 1/35 της εφάπαξ αποζημίωσης όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος και η οποία ίσχυε κατά τον χρόνο της διαγραφής τους από το Σωματείο. Μέλος με λιγότερα συνολικά από 15 έτη εγγραφής του ως μέλος στο ΛΕΑΔ Σπάρτης και στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Σπάρτης δεν δικαιούται εφάπαξ αποζημίωσης ως Δικηγόρος ανεξάρτητα από τον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται.

Άρθρο 9°

Η αποδοχή του Καταστατικού

Η με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, προϋποθέτει και εξυπονοεί ότι το μέλος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος καταστατικού και ιδιαίτερα το δεύτερο κεφάλαιο περί των πόρων του σωματείου.

Άρθρο 10°

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

1.Τα   μέλη του Λογαριασμού έχουν ίσα δικαιώματα. Συνεπώς, με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παρ. 3, κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει στις παροχές που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 40 του παρόντος, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προϋπόθεση και ιδίως χρόνου δικηγορίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και φύλλου.

        2.Παράλληλα   όμως κάθε μέλος υποχρεούται να τηρεί τους όρους του παρόντος και να ενδιαφέρεται για την πρόοδο του Λογαριασμού και τη διαφύλαξη των πόρων του και της περιουσίας του.

        3.Επιπλέον τα μέλη υποχρεούνται:

α)Να εξοφλούν εμπρόθεσμα και χωρίς περιττές οχλήσεις τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Λογαριασμό και να διαφυλάσσουν και εφαρμόζουν τη σχετική διάταξη του παρόντος περί ενσήμων.

β)Να παρέχουν κάθε πληροφορία προς τη διοίκηση του σωματείου απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των σκοπών του.

γ)Να γνωστοποιούν εμπρόθεσμα και εφόσον είναι δυνατό έγγραφα, κάθε μεταβολή των προσωπικών τους σχέσεων που συνεπάγεται οποιαδήποτε συνέπεια στις σχέσεις τους με το σωματείο και

δ)Να θεωρούν ότι τα οικονομικά δεδομένα του σωματείου είναι περιορισμένα και βασίζονται κυρίως στην αλληλεγγύη των συναδέλφων τους και στη δύναμη της ένωσης και συνεπώς κάθε άσκοπη δαπάνη πρέπει να αποφεύγεται.

Άρθρο 11°

Η ιδιότητα του μέλους είναι αμεταβίβαστη

α)Η ιδιότητα του μέλους ούτε κληρονομείται ούτε μεταβιβάζεται.

β)Οι δικηγόροι που τελούν σε αναστολή ολική του λειτουργήματος τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ή για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετέχουν στο διανεμητικό Λογαριασμό του Συλλόγου τους, εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους εφόσον συμμορφώνονται προς τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 στ. του παρόντος καταστατικού.

γ)Η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση.

Κεφάλαιο Δεύτερο

Άρθρο 12°

Η περιουσία του Λογαριασμού

          Η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ (που καταργείται) θα απογραφεί από τη διοίκηση του την ημέρα της Κατάργησης του και μετά την αφαίρεση του ποσού που θα καταβληθεί ως εφάπαξ παροχή σε όσα μέλη έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την ημερομηνία αυτή, περιέρχεται αυτοδικαίως στο Λογαριασμό που υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του καταργούμενου Ταμείου. Για την μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων, θα εκδοθεί διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία θα μεταγραφεί ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Η μεταβίβαση αυτή δεν υπόκειται σε τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, Δήμου, Κοινότητας ή τρίτου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2676/1998.

Άρθρο 13°

Πόροι του Λογαριασμού

     1.Οι πόροι του Λογαριασμού διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

2.Τακτικοί Πόροι είναι:

α)το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από κάθε μέλος για την (αρχική) εγγραφή του στο σωματείο εφόσον αυτή γίνει μετά την σύστασή του είτε λόγω μεταθέσεως είτε λόγω διορισμού του ως δικηγόρου. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 100,00 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται ανά διετία με απόφαση του Δ.Σ.

β)Οι τυχόν εκούσιες εισφορές μέλους ή τρίτου.

γ)Ποσοστό 5% από τις προεισπράξεις των αμοιβών των δικηγόρων για τη συμμετοχή τους σε πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το ποσοστό αυτό (επί της συνολικής αμοιβής) εισπράττεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης και αποδίδεται αμέσως στο σωματείο, βαρύνει δε οπωσδήποτε και σε κάθε περίπτωση το δικηγόρο και ουδέποτε τον τρίτο συναλλασσόμενο με αυτόν. Επίσης το 5% από το προς διανομή ποσό του διανεμητικού λογαριασμού των συμβολαίων, το οποίο θα αποδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης ανά τρίμηνο και προ της διανομής του σχετικού μερίσματος.

δ)Κάθε πρόσοδος από την περιουσία του σωματείου (μισθώματα, τόκοι κ.λ.π.).

ε)Η μηνιαία εισφορά κάθε μέλους που καθορίζεται σε 15,00 ευρώ ανά μήνα. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται ανά διετία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πόρος της παραγράφου αυτής παρακρατείται από κάθε διανομή μερίσματος του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης και αποδίδεται αμέσως στο σωματείο.

στ)Οι μηνιαίες εισφορές των δικηγόρων είναι υποχρεωτικές και για τις περιπτώσεις αα) που τελούν σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και ββ)εκείνων που για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετέχουν στο διανεμητικό λογαριασμό του Συλλόγου τους (άρθρο 11 παρ. β).

ζ)Το προϊόν από τη διάθεση ειδικών ενσήμων που είτε χρησιμοποιούνται με επικόλλησή τους σε δικόγραφα που υπογράφονται από δικηγόρο είτε παραδίδονται στον αρμόδιο υπάλληλο του δικαστηρίου ή άλλης υπηρεσίας όπου παρίσταται ο δικηγόρος προς άσκηση των καθηκόντων του.

Τα ένσημα εκτυπώνονται με φροντίδα και δαπάνες του Λογαριασμού, θα είναι αξίας ίσης με το ποσό των 2,30 ευρώ και θα επικολλώνται:

α)Στα δικόγραφα που κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο, Πρωτοδικείο, Εισηγητή Δικαστή, Εφετείο και γενικά σε οποιοδήποτε Πολιτικό, Ποινικό ή Διοικητικό δικαστήριο ή άλλη Αρχή, ή κοινοποιούνται προς τρίτο, (εξώδικες δηλώσεις κ.λ.π.) προς όλους τους αποδέκτες και

β)Σε κάθε παράσταση ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή οποιασδήποτε Αρχής προς άσκηση των καθηκόντων του, ο δικηγόρος καταθέτει και παραδίδει στο γραμματέα του δικαστηρίου ή της Αρχής, το αντίστοιχο ένσημο σύμφωνα με την προηγουμένη παράγραφο. Το ένσημο αυτό επικολλάται στο Πρακτικό της δίκης που αναφέρεται η παράσταση του δικηγόρου και διαγράφεται με τη σφραγίδα της υπηρεσίας από το γραμματέα του δικαστηρίου ή της Αρχής. Επίσης σε κάθε αναβολή δίκης ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ενέργειας σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή Αρχή.

γ)Ειδικά για την παράσταση του Δικηγόρου κατά την συμμετοχή του σε κατάρτιση συμβάσεων το επικαλούμενο ένσημο θα είναι αξίας ίσης με το ποσό των 5,00 ευρώ.

δ)Στις επικυρώσεις οιουδήποτε εγγράφου εκτός Δικαστηρίου που γίνεται από Δικηγόρο θα επικολλάται ένσημο 2,30 ευρώ.

ε)Η αναπροσαρμογή ή όχι της αξίας των ενσήμων θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. ανά διετία (2ετία).

Στ)Η καταβολή εισφοράς 5% επί των εισπραττομένων, από το Δικηγορικό Σύλλογο, δικαστικών δαπανών σε δίκες για απαλλοτριώσεις.

Οι λεπτομέρειες εκτύπωσης και διαχείρισης των ενσήμων ρυθμίζονται με τον κανονισμό του σωματείου.

3.Έκτακτοι πόροι είναι κάθε άλλη πρόσοδος που δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες παραγράφους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δωρεές προς το σωματείο, κληρονομιές ή κληροδοσίες καθώς και κάθε άλλη επιχορήγηση ή ενίσχυση οικονομική από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το Λογαριασμό.

                                               Άρθρο 14°

Η εκμετάλλευση της περιουσίας του σωματείου

        1.Τα κεφάλαια του σωματείου κατατίθενται πάντοτε σε τοκοφόρο τραπεζικό Λογαριασμό στο όνομα του σωματείου και σε τραπεζικά υποκαταστήματα της έδρας του.

        2.Το διοικητικό συμβούλιο του Λογαριασμού έχει την ευχέρεια να τοποθετεί τα κεφάλαιά του σε αξιόγραφα ή σε τίτλους με εξασφαλιστικές για το σωματείο ρήτρες και πάντοτε με απόφασή του που εγκρίνεται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη του. Επίσης να τοποθετεί χρήματα σε Αμοιβαία Κεφάλαια και μετοχές ή να αναθέτει την διαχείριση της περιουσίας, ολική ή μερική, σε τρίτους ειδικούς.

        3.Το διοικητικό συμβούλιο φροντίζει για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του σωματείου. Η αγορά και η πώληση ακίνητης περιουσίας διενεργούνται μόνο ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωματείου.

        4.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου (και του επομένου), δεν αποτελούν μόνο κατευθυντήρια γραμμή προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αλλά καθιδρύουν και υποχρέωσή τους προς τήρηση με αυστηρότητα των κανόνων της τακτικής, νόμιμης και αποδοτικής εκμετάλλευσης της σωματειακής περιουσίας.

Άρθρο 15°

Η διαχείριση της περιουσίας

1 .Οι Λογαριασμοί του σωματείου τηρούνται κατά το διπλογραφικό σύστημα. Η χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατά τη λήξη της οικονομικής χρήσεως, συντάσσεται ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσεως που εγκρίνεται πρώτα από το διοικητικό συμβούλιο και μετά ταύτα από τη Γενική Συνέλευση.

        2.Αναλήψεις    χρημάτων ενεργούνται μόνο από τον ταμία ή από υπάλληλο του σωματείου ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότηση του ταμία. Γενική και αόριστη εξουσιοδότηση για αναλήψεις χρημάτων δεν ισχύει και δεν αναγνωρίζεται από το σωματείο.

        3.Για κάθε πληρωμή αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου.

        4.Για κάθε είσπραξη χρημάτων εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης ενώ για κάθε πληρωμή δαπάνης εκδίδεται ένταλμα πληρωμής. Αμφότερα πρέπει να υπογράφονται από τον ταμία του σωματείου και τον αρμόδιο υπάλληλο που θα εισπράττει τα χρήματα ή θα πληρώνει τις δαπάνες.

5.Ο κανονισμός λειτουργίας ορίζει κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Κεφάλαιο τρίτο

Παροχές του σωματείου προς τα μέλη

Άρθρο 16°

 Κλάδος Πρόνοιας

        1.Κύρια και πρωταρχική υποχρέωση του Λογαριασμού είναι η καταβολή στους δικαιούχους που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο της εφάπαξ αποζημίωσης που ανέρχεται σήμερα σε 33.000 ευρώ.

Το ως άνω ποσό του εφάπαξ βοηθήματος θα ισχύσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, για όσα μέλη του ΛΕΑΔ Σπάρτης έχουν υποβάλλει αίτηση διαγραφής τους από το Δικηγορικό Σύλλογο Σπάρτης μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.

Εν συνεχεία αυτό θα καθορίζεται κάθε χρόνο ως εξής: το ποσό του εφάπαξ θα ισούται με το 1/4 του μέσου όρου των εσόδων της προηγούμενης τριετίας.

 2.Δικαιούχοι της εφάπαξ αποζημίωσης είναι κάθε μέλος με δεκαπενταετή τουλάχιστον ασφάλιση στο καταργούμενο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Σπάρτης και στο ΛΕΑΔ ή σε άλλο ΛΕΑΔ ή Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων (για όσους εγγράφονται στο ΛΕΑΔΣ μετά από μεταγραφή από άλλο δικηγορικό Σύλλογο), που παραιτείται από την ενεργό υπηρεσία και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας ασφάλισης των δικηγόρων μετά την έκδοση της απόφασης περί συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό του φορέα (Ταμείο Νομικών), δικαιούται να εισπράξει εφάπαξ αποζημίωση, το ύψος της οποίας ισούται με το γινόμενο των ετών εγγραφής του μέλους στο ΛΕΑΔ Σπάρτης μέχρι τη συνταξιοδότησή του επί το 1/35 της ολικής αποζημίωσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Επίσης υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις και

    α) Η (ο) σύζυγος του μέλους που απεβίωσε και τα τέκνα του εφόσον κατά την ημέρα του θανάτου δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους. Η εφάπαξ αποζημίωση κατανέμεται μεταξύ όλων αυτών κατ’ ισομοιρία.

     β)Το μέλος που αποχωρεί από τη δικηγορία λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου και συνταξιοδοτείται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα των δικηγόρων.

Σημειώνεται ότι αν για οποιοδήποτε λόγο το συνταξιοδοτούμενο μέλος δικαιούται να εισπράξει μειωμένη (μηνιαία) σύνταξη από τον ίδιο ασφαλιστικό κύριο φορέα, τότε και το ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης μειώνεται κατά το ίδιο ποσοστό που μειώνεται και η μηνιαία σύνταξή του.

3.Μέλος που εγγράφεται στο Δικηγορικό Σύλλογο Σπάρτης, λόγω μετάθεσης από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο και είναι μέλος του ΛΕΑΔ Σπάρτης, εισπράττει, μετά τη συνταξιοδότησή του από τη δικηγορία (και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 8 του παρόντος) δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση που ισούται με το γινόμενο των ετών εγγραφής του στο ΛΕΑΔ Σπάρτης μέχρι τη συνταξιοδότησή του επί το 1/35 της ολικής αποζημίωσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση θανάτου του μέλους. Μέλος που εγγράφεται στο Δικηγορικό Σύλλογο Σπάρτης λόγω συνταξιοδότησής του από άλλο ασφαλιστικό φορέα θεμελιώνει δικαίωμα εφάπαξ αποζημιώσεως εφόσον έχει συνολικά 15 χρόνια εγγραφής σε οποιοδήποτε ΛΕΑΔ ή Ταμείο Προνοίας και κατά τα ως άνω οριζόμενα.

4. Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στο δικαιούχο την αποζημίωση που δικαιούται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών, η όποια αρχίζει από την κατάθεση στο σωματείο εκ μέρους του (του δικαιούχου) βεβαιώσεως του ασφαλιστικού φορέα των δικηγόρων που να αποδεικνύει τη συνταξιοδότησή του. Σε περίπτωση θανάτου πλην της πιο πάνω βεβαιώσεως, θα πρέπει να προσκομίζεται και η ληξιαρχική πράξη θανάτου καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Δύναται ο δικαιούχος, με αίτηση του προς το Δ.Σ., να ζητήσει προκαταβολή της εφάπαξ αποζημιώσεως που του αναλογεί, μέχρι ποσοστού 20%, την οποία και λαμβάνει με απόφαση του Δ.Σ. εντός προθεσμίας 20 ημερών.

Άρθρο 17°

Κλάδος Κοινωνικών Παροχών

α) Για κάθε τοκετό ασφαλισμένης-μέλους του σωματείου, ο Λογαριασμός πληρώνει αμέσως με την υποβολή της Ληξιαρχικής πράξης γέννησης στη δικαιούχο ποσό αποζημίωσης 600 ευρώ. Το ίδιο χρηματικό ποσό πληρώνει και στο σύζυγο-μέλος για τον τοκετό της συζύγου του.

Σε περίπτωση θανάτου μέλους, ο Λογαριασμός πληρώνει το ποσό των 2.000 ευρώ στους νόμιμους κληρονόμους του για έξοδα κηδείας του μέλους.

      β) Το σωματείο οργανώνει εορτές για τα παιδιά των μελών του.

      γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιούται η διοίκηση του Λογαριασμού να αποφασίζει την καταβολή υπό μορφή άτοκου δανείου οικονομικής ενίσχυσης σε μέλη του σωματείου που για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση τους έχουν άμεση ανάγκη της ενίσχυσης αυτής και καλύπτει κυρίως την περίπτωση σοβαρής ασθενείας του μέλους και την απομάκρυνσή τους από την αιτία αυτή, από τις επαγγελματικές του ασχολίες. Η χρηματική ενίσχυση υπό τη μορφή άτοκου δανείου δεν μπορεί να υπερβεί για κάθε μέλος και μόνο για μία φορά τα 6.000 ευρώ και η διάρκεια του δανείου δεν μπορεί να υπερβεί τους 36 μήνες.

Κεφάλαιο Τέταρτο

Όργανα του Σωματείου

Άρθρο 18°

Όργανα του σωματείου είναι η Γενική συνέλευση των μελών του, το διοικητικό συμβούλιο, η εξελεγκτική Επιτροπή και η Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 19°

Η Γενική συνέλευση

 α)Δικαιοδοσία

        1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Λογαριασμού και αποφασίζει για κάθε θέμα που η εξέτασή του δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Ασκεί επίσης τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου.

        2.Ειδικότερα,   η γενική συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια και αποφασίζει για:

         α) τροποποίηση του καταστατικού, β) εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής, γ) έγκριση του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως που έληξε και την απαλλαγή ή μη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής, από κάθε ευθύνη, δ) έγκριση ή αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού, ε) διάλυση του σωματείου, στ) οποιοδήποτε θέμα το οποίο θα παραπέμψει για έγκριση σε σ΄ αυτήν το διοικητικό συμβούλιο ή η εξελεγκτική επιτροπή και ζ) για κάθε θέμα που είναι αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 20ο

β)Πρόσκληση της Γενικής συνέλευσης

1.Τη Γενική Συνέλευση καλεί το διοικητικό συμβούλιο, τακτικά μεν μία (1) φορά το χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο ή Μάρτιο, έκτακτα δε, όταν κριθεί αναγκαία η σύγκλισή της από το διοικητικό συμβούλιο ή υποβληθεί σχετική έγγραφη αίτηση του 1/10 των μελών του σωματείου ή από την εξελεγκτική επιτροπή.

2.Σε κάθε περίπτωση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η ανάρτηση στα γραφείου του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης πριν από επτά ημέρες σχετικής πρόσκλησης από το διοικητικό συμβούλιο προς τα μέλη. Στις προσκλήσεις αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21°

γ)Απαρτία

        1.Η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των μελών του σωματείου, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτεί ο νόμος διαφορετική παρουσία μελών (τροποποίηση καταστατικού κ.λ.π.).

        2.Σε περίπτωση μη απαρτίας, η γενική συνέλευση συνέρχεται την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Στην περίπτωση αυτή τοιχοκολλάται έγγραφη ανακοίνωση-πρόσκληση προς τα μέλη σε κατάλληλα σημεία του δικαστικού μεγάρου Σπάρτης στα Γραφείου του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης και θεωρείται δεδομένη η απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/8 από τα μέλη του σωματείου.

Άρθρο 22°

δ)Λήψη αποφάσεων

       1.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός και σε περίπτωση αμφισβήτησης διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα και όπου απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό, η ψηφοφορία είναι μυστική.

       2.Στις    συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο εκάστοτε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από την συνεδρίαση των αρχαιρεσιών, οπότε προεδρεύει το αρχαιότερο από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

        3.Για όλα τα θέματα και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο των Γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

        4.Όλες  οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως (εκτός από τις αρχαιρεσίες) λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

Άρθρο 23°

Η Εφορευτική Επιτροπή

1. Πριν από την ημέρα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει μια τριμελή εφορευτική επιτροπή.

2.Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξεως, εποπτεύει για την διενέργεια των αρχαιρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται.

3.Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και για το αποτέλεσμα, η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και παραδίδεται στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, προκειμένου να καταχωρηθεί στα πρακτικά της συνέλευσης.

Άρθρο 24°

Το Διοικητικό συμβούλιο

α)Η σύνθεσή του

Ο Λογαριασμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με τη διαδικασία των επόμενων διατάξεων.

Άρθρο 25°

β)Υποβολή υποψηφιότητας

Κάθε μέλος που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή δικηγορία, δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές προς ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβάλλονται με έγγραφη αίτηση που κατατίθεται στα γραφεία του Λογαριασμού 15 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών. Η αίτηση συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής ενός παραβόλου εκλογής που καθορίζεται κάθε φορά από το διοικητικό συμβούλιο του Λογαριασμού.

Άρθρο 26°

γ)Διεξαγωγή εκλογών

  1.Οι εκλογές διεξάγονται κάθε τριετία.

        2.Τα ονόματα των υποψηφίων καταχωρούνται στο ίδιο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά.

        3.Κάθε  ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει σταυρό προτιμήσεως σε πέντε (5) το πολύ υποψηφίους. Υπέρβαση στη σταυροδότηση επιφέρει ακυρότητα του ψηφοδελτίου. Μέλη του συμβουλίου εκλέγονται οι πέντε (5) που έλαβαν κατά σειράν τις περισσότερες ψήφους.

        4.Τα μη εκλεγόμενα μέλη είναι αναπληρωματικά με την αριθμητική σειρά στους  σταυρούς προτίμησης.

        5.Οι πρώτες εκλογές του Λογαριασμού θα διεξαχθούν την πρώτη Τρίτη του Νοεμβρίου 200.. μεταξύ των ωρών 10 π.μ και 12 μ.μ. και η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα  θα διαρκέσει μέχρις 15 Μαρτίου 200…. Στο μέλλον οι εκλογές θα διεξάγονται την αυτή ημέρα, ώρες εκλογής Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα αρχίζει την 16 Μαρτίου του έτους διεξαγωγής τους και θα λήγει την 15 Μαρτίου του έτους διεξαγωγής τους και θα λήγει την 15 Μαρτίου του τρίτου από την εκλογή του έτους. 

Άρθρο 27°

δ)Εκλογή Προέδρου κ.λ.π.

Τα τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου συνέρχονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την εκλογή τους, στην πρώτη συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε και εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα και τον ταμία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κατά την διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου χηρεύσει η θέση του προέδρου, καλείται το πρώτο στη σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος και το συμβούλιο, με την συμπληρωμένη σύνθεση του, στην πρώτη συνεδρίαση, εκλέγει το νέο πρόεδρο για το υπόλοιπο της θητείας διάστημα. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τα υπόλοιπα αξιώματα και τα μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 28°

ε)Λειτουργία του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και οι αποφάσεις του λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση του σωματείου, την διαχείριση της περιουσίας του, την είσπραξη των εισφορών και καταβολή των παροχών και γενικά την πραγμάτωση των σκοπών του Λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του νόμου. Επίσης χαράσσει το πρόγραμμα δράσεως του Λογαριασμού, εφαρμόζει αυτό, ασκεί κάθε εξουσία διοικητική και πειθαρχική που απορρέει από τις διατάξεις του παρόντος και εκπροσωπεί το Λογαριασμό με τον πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή αντιπρόεδρο, ενώπιον των Δικαστηρίων και ενώπιον κάθε αρχής.

Άρθρο 29°

Στ)Λογοδοσία Δ.Σ.

        1.Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί κάθε έτος για τα πεπραγμένα του και την παρελθούσα χρηματική διαχείριση, ενώπιον της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους οφείλει να καταρτίσει τον ισολογισμό με τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου που έληξε, τον προϋπολογισμό της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου καθώς και έκθεση για τα πεπραγμένα της. Τα στοιχεία αυτά καθώς και όλα τα στοιχεία διαχειρίσεως του Ταμείου, υποβάλλονται μέχρι την ίδια ημερομηνία στην Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία, μετά από έλεγχο των στοιχείων αυτών, συντάσσει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση.

        2.Κατά των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου, επιτρέπεται προσφυγή, από όσους έχουν έννομο συμφέρον, ενώπιον της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει σχετικά σε τελευταίο βαθμό.

        3.Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 30ο

Η Εποπτική Επιτροπή

        1.Η Γενική Συνέλευση, μαζί με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, προβαίνει και στην εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής, που αποτελείται από τρία (3) μέλη του Λογαριασμού που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

        2.Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει σαν καθήκον τον ετήσιο έλεγχο της διαχειρίσεως και γενικά των πεπραγμένων της διοικήσεως και την σύνταξη και υποβολή ενώπιον της ετήσιας γενικής συνέλευσης της σχετικής εκθέσεως.

        3.Στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθεται κάθε στοιχείο που θεωρείται χρήσιμο, για την διενέργεια του ελέγχου της.

        4.Εκτός από τον πιο πάνω τακτικό ετήσιο έλεγχο, η Εξελεγκτική Επιτροπή, μετά από αίτηση του 1/10 τουλάχιστον των μελών του Λογαριασμού, υποχρεούται να διενεργήσει και έκτακτο έλεγχο αποκλειστικά και μόνο σε θέμα που αφορά την από το Διοικητικό Συμβούλιο διαχείριση της περιουσίας του Λογαριασμού. Το πόρισμα αυτού του ελέγχου κοινοποιείται προς το Διοικητικό συμβούλιο όσο και προς όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Κεφάλαιο Πέμπτο

Άρθρο 31°

Διάλυση του Λογαριασμού και τύχη της περιουσίας του

1.Ο Λογαριασμός διαλύεται και το καταστατικό του τροποποιείται μετά από απόφαση της Γενικής συνέλευσης, όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 99 ΑΚ).

2.Σε περίπτωση διάλυσης του Λογαριασμού, η περιουσία του εκκαθαρίζεται από τα πέντε μέλη της διοικήσεως του.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η περιουσία του Λογαριασμού θα περιέλθει στο Δικηγορικό Σύλλογο Σπάρτης.

Άρθρο 32°

Η επιβάρυνση των πόρων

Όλοι οι πόροι που προβλέπονται στο παρόν αλλά και όσοι ενδεχομένως θα θεσμοθετηθούν στο μέλλον, βαρύνουν και θα βαρύνουν μόνο τα μέλη του Λογαριασμού και σε καμία περίπτωση τρίτους.

Άρθρο 33°

Αυξομειώσεις των παροχών κ.λ.π.

Τα χρηματικά ποσά, τα κλάσματα και τα ποσοστά συμμετοχής των μελών που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό είτε ως παροχή είτε ως υποχρεώσεις, αυξομειώνονται με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γενικής συνέλευσης του Λογαριασμού, αναλόγως με το τι προβλέπεται σε κάθε περίπτωση από τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 34°

 Επέκταση σκοπών του Λογαριασμού

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Λογαριασμού που καλείται για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασισθεί η δημιουργία και άλλων κλάδων προς ενίσχυση των μελών του.

Άρθρο 35°

Σήμα – Σφραγίδα

Ο Λογαριασμός έχει ως σήμα την προτομή του Νομοθέτη ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ που περιβάλλεται από την επωνυμία του “ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛ/ΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ” και το έτος ιδρύσεως 1999 και όλα τα έγγραφά του θα σφραγίζονται με την στρογγυλή σφραγίδα που έχει το σήμα και τον τίτλο του.

Άρθρο 36

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λογαριασμού δικαιούται να εκδίδει (και να τροποποιεί) κανονισμούς που θα ρυθμίζουν λεπτομέρειες λειτουργίας του Λογαριασμού και εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 37

Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 37 άρθρα διαβάσθηκε, συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από την σημερινή συνέλευση της 4-4-2008.

Το Καταστατικό αυτό όπως διαμορφώνεται και κωδικοποιείται, θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Σπάρτης.

κατεβάστε εδώ το καταστατικό