Ιστορία ΛΕΑΔ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ταμείο Προνοίας


          Με το άρθρο 1§1 του Νόμου 87/1936 δόθηκε η δυνατότητα στις Γενικές Συνελεύσεις των Δικηγορικών Συλλόγων να συστήσουν Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων με σκοπό την παροχή βοηθημάτων ή περιθάλψεως στα μέλη του Συλλόγου και τις οικογένειές του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο καταστατικό τους.

          Το Ταμείο Προνοίας Σπάρτης συστήθηκε στις 31 Ιουλίου 1937, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης, με τη δημοσίευση του Β.Δ. “περί κυρώσεως του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας των Δικηγόρων Σπάρτης” (Φ.Ε.Κ Α΄ 287/1937), αποτελώντας ένα από τα πρώτα συσταθέντα Ταμεία Προνοίας. Έκτοτε το Καταστατικό του Ταμείου Προνοίας Σπάρτης τροποποιήθηκε τέσσερις φορές, με το από 20 Μαρτίου 1951 Β.Δ. “περί κυρώσεως τροποποιήσεως καταστατικού του Ταμείου Προνοίας των Δικηγόρων Σπάρτης” (ΦΕΚ Α΄ 80/1951), με το από 13 Αυγούστου 1956 Β.Δ. “περί κυρώσεως τροποποιήσεως καταστατικού του Ταμείου Προνοίας των Δικηγόρων Σπάρτης” (ΦΕΚ Α΄ 177/1956), με το από 5 Νοεμβρίου 1958 Β.Δ. “περί κυρώσεως τροποποιήσεως καταστατικού του Ταμείου Προνοίας των Δικηγόρων Σπάρτης” (ΦΕΚ Α΄ 190/1958) και με το από 29 Δεκεμβρίου 1975 Β.Δ. “περί κυρώσεως τροποποιήσεως  καταστατικού του Ταμείου Προνοίας των Δικηγόρων Σπάρτης” (ΦΕΚ Α΄ 296/1975).

          Η λειτουργία του συνεχίστηκε αδιάκοπα μέχρι την κατάργηση των Ταμείων Προνοίας στις 1.7.1999 με το άρθρο 31§1 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ Α’ 15.1.1999).

Λ.Ε.Α.Δ. Σπάρτης

          Με την παράγραφο 2 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ Α’ 15.1.1999) δόθηκε η δυνατότητα στη Γενική Συνέλευση κάθε Δικηγορικού Συλλόγου, με απόφασή της, να συστήσει “ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ” των μελών της, σωματειακής μορφής (Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ως καθολικό διάδοχο φορέα του καταργούμενου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

          Ο ΛΕΑΔ Σπάρτης συστήθηκε με την υπ’ αριθμόν 117/1999 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, η οποία ενέκρινε το Καταστατικό του, η ουσιαστική λειτουργία του όμως ξεκίνησε στις 15.03.2002, οπότε η απερχόμενη Προσωρινή Διοίκηση, εκπροσωπούμενη από τον αείμνηστο Σπύρο Τζινιέρη, παρέδωσε τη διαχείριση του ΛΕΑΔ Σπάρτης στο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, που εκπροσωπείτο από τον, ήδη αείμνηστο, Πρόεδρό του Αθανάσιο Γουδέ. Το Καταστατικό του ΛΕΑΔ Σπάρτης έχει τροποποιηθεί δύο φορές, με την υπ’ αριθμ. 197/2008 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης και την υπ’ αριθμ. 22/2013 Διάταξη της Ειρηνοδίκου Σπάρτης.   

          Αποτέλεσε μέλος της Ολομέλειας των ΛΕΑΔ μέχρι το έτος 2008, οπότε αποφασίσθηκε η ίδρυση του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα “ΕΝΩΣΗ Λ.Ε.Α.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Λ.Ε.Α.Δ.Ε), με έδρα την Πάτρα  (887/2009 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών) ως δευτεροβάθμιου επισήμου οργάνου των ΛΕΑΔ, της οποίας αποτελεί ένα από τα 26 ιδρυτικά μέλη, από τις 15.07.2009, με ομόφωνη Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Αρ. Αποφ. 1/2009).

          Ο       Λ.Ε.Α.Δ Σπάρτης αποτελεί μέλος της ομαδικής Νοσοκομειακής ασφάλισης των Δικηγόρων – μελών των Λ.Ε.Α.Δ. Ελλάδος που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Λ.Ε.Α.Δ Ελλάδος και της Ασφαλιστικής Εταιρείας  GENERALI LIFE AEAZ για τη διασφάλιση των δικηγόρων των κατά τόπους Λ.Ε.Α.Δ. και των εξαρτώμενων μελών τους, από την έναρξή της στις 01.07.2006 (επί Προεδρίας του αειμνήστου Αθανασίου Γουδέ).

          Από τις διατάξεις του καταστατικού του Λ.Ε.Α.Δ.Σπ. (Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Σπάρτης) προκύπτει ότι βασικός σκοπός του είναι η αλληλοβοήθεια μεταξύ των συναδέλφων και το αίσθημα αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους. Oι παροχές προς τα μέλη δεν είναι ανταποδοτικές, δηλαδή ανάλογες με τις εισφορές τους, γεγονός που αποδεικνύει την αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, διαχρονικά.

          Η ιδιότητα του μέλους δεν είναι υποχρεωτική  και μέλος του μπορεί να γίνει κάθε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση και καταβάλλοντας την εφάπαξ  εισφορά.

          Οι πόροι (έσοδα) του Λ.Ε.Α.Δ.Σπ., οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών του και οι παροχές προς τα μέλη του ρυθμίζονται στο Καταστατικό του, στις διατάξεις του οποίου προβλέπεται:  

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1.Χρηματικό ποσό ύψους 100€ για την εγγραφή κάθε μέλους, καταβαλλόμενο εφάπαξ (13§2α)

2.Τα προβλεπόμενα ποσά επί των παραστάσεων στα δικαστήρια από το Παράρτημα ΙΙΙ του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)

3.Μηνιαία εισφορά ύψους 15€ (13§2ε)

4.Επικόλληση ενσήμων αξίας 4€ και 5€ (13§2ζ)

5.Πρόσοδοι από την περιουσία του Σωματείου (τόκοι κλπ.) (13§2δ)

6.Εισφορά 5% επί των εισπραττόμενων από το Δικηγορικό Σύλλογο δικαστικών δαπανών σε δίκες για απαλλοτριώσεις (13§ 2ζ-στ)

7.Έκτακτοι πόροι [δωρεές, κληρονομίες κλπ.] (13§3)

8. Τυχόν εκούσιες εισφορές (13§2β)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ

1. Εφάπαξ αποζημίωση στα μέλη που συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή ολικής και μόνιμης ανικανότητας ή στην οικογένεια του θανόντος μέλους (4§2 και 16)

2. Άτοκο δάνειο, άπαξ, για κάλυψη άμεσης ανάγκης λόγω εκτάκτων περιστατικών, έως 6.000 € με διάρκεια αποπληρωμής έως 36 μήνες (4§3α και 17 περ. γ)

3.Χρηματικό ποσό ύψους 600 € για δαπάνες τοκετού (4§3β και 17 περ. α)

4. Χρηματικό ποσό ύψους 2.000 € για δαπάνες κηδείας (4§3β και 17 περ. α)

Διοικητικά Συμβούλια και οι Εξελεκτικές Επιτροπές του Λ.Ε.Α.Δ.Σπ.

1. Από  16.03.2002 έως 15.03.2005:

Διοικητικό Συμβούλιο:

 Αθανάσιος Γουδές, Πρόεδρος

Μαρία Βρεττάκου – Τζινιέρη, Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Μποσμπόνης, Γ. Γραμματέα

Νεκταρία Μπούρα, Ταμίας

Κωνσταντίνος Παναρίτης, Μέλος

Εξελεκτική Επιτροπή :

Ιωάννης Νικολόπουλος

Ηλίας Καψάλης

 Σπυρίδων Χριστοφοράκος

2. Από 16.03.2005 έως 15.03.2008:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Αθανάσιος Γουδές, Πρόεδρος

Μαρία Βρεττάκου – Τζινιέρη, Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Μποσμπόνης, Γ. Γραμματέα

Λυγερή Κοκκονού, Ταμίας

Κωνσταντίνος Παναρίτης, Μέλος

 Εξελεκτική Επιτροπή :

Λαδά Δήμητρα

Νεκταρία Μπούρα

Θεόδωρος Παπαδόγιαννης

3. Από 16.03.2008 – 15.03.2011:

Διοικητικό Συμβούλιο:

 Αθανάσιος Γουδές, Πρόεδρος *

Μαρία Βρεττάκου – Τζινιέρη, Αντιπρόεδρος

Λυγερή Κοκκονού, Γ. Γραμματέας

Νεκταρία Μπούρα, Ταμίας

Κωνσταντίνος Μποσμπόνης, Μέλος

* Από τις 19 Νοεμβρίου του 2010, χρέη Προέδρου, στη θέση του αποβιώσαντος Αθανασίου Γουδέ ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Μποσμπόνης, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Εξελεκτική Επιτροπή :

Αλίκη Βελίκα

Ποτούλα Κωστάκου

Κωνσταντίνος Παναρίτης

4. Από 16.03.2011 – 28.10.2013 :

Διοικητικό Συμβούλιο:

Κωνσταντίνος Μποσμπόνης, Πρόεδρος

Μαρία Βρεττάκου – Τζινιέρη, Αντιπρόεδρος

Λυγερή Κοκκονού, Γ. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Ζερβάκος, Ταμίας*

Χρήστος Ηλιόπουλος, Μέλος

* Από τις 25 Σεπτεμβρίου 2013, χρέη Ταμία στη θέση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Ζερβάκου, ανέλαβε ο Χρήστος Ηλιόπουλος, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Εξελεκτική Επιτροπή :

Ποτούλα Κωστάκου

Νεκταρία Μπούρα

Κωνσταντίνος Παναρίτης

5. Από 29.10.2013 – 24.11.2013 (προσωρινή διοίκηση):

Αικατερίνη Φωτάκου, Πρόεδρος

Δήμητρα Λαδά, Αντιπρόεδρος

Ευγενία Ζερβέα, Γ. Γραμματέας

Χρήστος Ηλιόπουλος, Ταμίας

Θεόδωρος Παπαδόγιαννης, Μέλος 

6. Από 25.11.2013 – 24.11.2016:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Θεόδωρος Παπαδόγιαννης, Πρόεδρος

Αικατερίνη Σάλαρη, Αντιπρόεδρος

Θαλής Πολυχρονάκος, Γ. Γραμματέας

Χρήστος Ηλιόπουλος, Ταμίας

Αναστάσιος Κοκκονός, Μέλος 

Εξελεκτική Επιτροπή :

Μαρία Βλήτα

Ανδρομάχη Δημητροπούλου

Ποτούλα Κωστάκου

7. Από 29.10.2017 – 16.01.2018 (προσωρινή διοίκηση):

Θεόδωρος Παπαδόγιαννης, Πρόεδρος

Αικατερίνη Σάλαρη, Αντιπρόεδρος

Θαλής Πολυχρονάκος, Γ. Γραμματέας

Χρήστος Ηλιόπουλος, Ταμίας

Λυκούργος Μηνακάκης, Μέλος